Vision

IMG_2004_1Vår vision är att Kosmosgården på sikt ska utgöra ett center där man helt kan koncentrera sig på studier och där man kan få en fullständig och metodisk genomgång av den kosmiska världsbilden som Martinus har presenterat. Lärandet är också tänkt att vara inriktat på tillämpningen av de kosmiska analyserna i praktiska frågor samt övning i att framställa tankarna muntligt eller skriftligt. Där ska finnas grundläggande helhetsutbildning i Martinus samlade verk, Tredje testamentet, i syfte att både tillfredsställa det behov som människor har för egen del av denna kunskap samt att ge en grund för deltagaren att själv utvecklas som föredragshållare, cirkelledare, skribent osv. Centret ska också erbjuda uppföljningskurser, seminarier i särkskilda delämnen, och möjligheter till enskild forskning i andligtvetenskapliga frågor mm. Centret kan fortsätta att ge sommarkurserna så att människor kan komma till inspirerande veckokurser under sin semester. Orienteringskurser som ger en överblick av världsbilden för nya intresserade är också ett viktigt inslag i centrets utbud.

Tanken är att centret, som ligger på en harmonisk och ostörd plats, efterhand utvecklas till en inspirationskälla för alla människor intresserade av de kosmiska analyserna. Det kan utvecklas till att utgöra ett kraftcentrum för den nya världsimpulsen, en plats och ett mentalt klimat dit man kan komma för att ”ladda sina batterier”, diskutera andligtvetenskapliga problem och inte minst umgås med andra i en miljö där det mänskliga i människan odlas.

Martinus förutsåg att det efterhand skulle komma att uppstå sådana centra i allt fler länder. På dessa platser försöker man arbeta och leva enlighet med den humanism som Martinus analyser inspirerar till. Dessa centra kan därför bli ett slags modeller i framväxten av en ny världskultur. Denna kultur börjar på detta sätt som små kärnor av människor som vill göra vad de kan för en bättre värld.

flaggaDetta är en vision som Sigbritt hade redan för många år sedan och som fortfarande lever. Denna vision blir kanske verklig först på relativt lång sikt. Likväl utgör den en jordmån som ger näring för att något organiskt ska kunna växa. Jordmånen är alla de människor som är intresserade av att bli mer hemmastadda i den humanitet som Tredje Testamentet vetenskapliggör och som har en inre längtan till en bättre värld att leva i. Säden är det initiativ som några människor har tagit för att sprida kännedomen om detta verk i form av kurser och seminarier i Martinus världsbild på Kosmosgården. Alla initiativ utgör små steg mot att förverkliga visionen någon gång i framtiden.